Kritsa Gorge Routes
Hiking through Kritsa Gorge, Crete
If you have ever walked through the gorges in Crete, you will definitely
1.5k.
Блог INTEREZO
Richtis Waterfall Routes
Trekking the Richtis Gorge and waterfall. Path on the Crete map
Today we will visit the Richtis Gorge with the waterfall of the same name
2.1k.
Блог INTEREZO